Terapeutsko-umjetnički ples

Somadance se bazira na elementima drevnog trbušnog plesa, a obuhvaća terapeutsku, umjetničku i duhovnu dimenziju plesa. U različitim stilovima ovog plesa, ove 3 dimenzije međusobno su isprepletene.

Somadance is based on the elements of ancient belly dance, and includes therapeutic, artistic and spiritual dimension of dance. The different styles of dance through these three dimensions are mutually intertwined.

TERAPEUTSKA DIMENZIJA:

Terapeutski učinak Somadance-a očituje se na tjelesnoj, emocionalnoj i mentalnoj razini…

Plešući ovaj ples razvija se kontrola raznih mišića za koje do sada nismo ni znali da postoje. Mogli bismo reći da ovaj ples prvenstveno jača mišiće torza i zdjelice. Velika je pomoć pri oslobađanju napetosti kralježnice, pomaže pri smanjenju bolova u leđima i vratu, jača se koštana struktura, što je izvrsna prevencija za osteoporozu; zatim poboljšava se tok sinovijalne tekućine u zglobovima, poboljšava se kontrola trbušnih i zdjeličnih mišića što je veliko olakšanje kod PMS-a i bolnih menstruacija, također doprinosi poboljšanju prirodnog poroda – olakšava bol u leđima tijekom trudnoće i za vrijeme poroda; izvrsna je kardiovaskularna vježba, stječe se bolja kondicija, poboljšava se cirkulacija, poboljšava se rad probavnog sustava, dobiva se bolji apetit i otklanja se zatvor.

Zbog stvaranja unutarnje radosti, Somadance, može biti od velike pomoći u rješavanju depresije i potištenosti, te u oslobađanju od potisnutih emocija.

THERAPEUTIC DIMENSION:

Therapeutic effect Somadance is reflected in the physical, emotional and mental level…

Dancing this dance women develop control of the various muscles that they did not even know existed. We could say that this dance is primarily strengthens muscles of torso and pelvis. It is also a great help in reducing back pain and neck pain, strengthens the bone structure, which is an excellent prevention of osteoporosis, then improves the flow of synovial fluid in the joints, improves control of the abdominal and pelvic muscles which is a great relief for PMS and painful menstruation, also contributes to the improvement of natural childbirth – helps in relief of back pain during pregnancy and childbirth; excellent cardiovascular workout, gets the better stamina, improves circulation, improves the digestive system – gets a better appetite and eliminates obstipation.

Because of creating inner joy, Somadance can be of great help in resolving depression and despondency, and in the liberation of repressed emotions.

UMJETNIČKA DIMENZIJA:

Somadance obuhvaća i umjetnički izražaj u plesu, koji prevazilazi granice zabave, a možemo ga podijeliti u dvije kategorije:

  •  opisni izražaj – odnosi se na procese kojim ples stvara slike, te se oslanja na unutarnje formacije unutar uma, što bismo jednostavno mogli nazvati budno sanjanje ili sanjarenje.
  • apstraktni izražaj – ne ovisi o opisnim procesima. Umjesto toga djeluje s našim osjetilima i osjećajima. Ovdje izražavamo svoje emocije, strast, divljinu.

Umjetnost Somadance-a ispunjena je najrazličitijim osjećajima izdiferenciranim u najsuptilnije nijanse. Njegova manifestacija bazirana je na izmjeni tih osjećaja, a ono što je u njemu najznačajnije jest intenzitet izražajnosti.

Slobodni izražaj u umjetničkoj dimenziji ovog plesa važan je sastojak, pomoću kojeg izražavamo sebe i stvaramo. Duh stvaranja je ono iskonsko u umjetnosti, i tako stižemo do duhovne dimenzije Somadance-a.

ARTISTIC DIMENSION:

Somadance includes artistic expression in dance, which goes beyond the boundaries of entertainment, but it can be divided into two categories:

  • descriptive expression – refers to the processes by which dance creates images, and relies on the internal formation in mind, what we might simply call daydreaming.
  • abstract expression - does not depend on descriptive processes. Instead it works with our senses and emotions. Here we express our emotions, passion, wildness.

Art of Somadance is filled with a wide range of emotions differentiated into the subtlest nuances. Its manifestation is based on the exchange of these feelings, and what is most important is the intensity of its expression.

Free expression in artistic dimension is an important component of this dance by which we express ourselves and create. Spirit of creation is primordial of the art, and so we come to the spiritual dimension of Somadance.

DUHOVNA DIMENZIJA:

U duhovnoj dimenziji Somadance-a naglasak stavljamo na potpunu spontanost u plesu. Na taj način izražavamo našu slobodnu volju, bez nametanja pravila, koraka, položaja, obrazaca. Ovdje je u prvom redu naglasak na izražavanju potpune slobode bez pravila i ograničenja.

Ritmički nezadani pokreti tijela stvaraju stanje ekstaze, koja u plesačici otkriva nove dimenzije stvarnosti, i dovodi smisao plesanja do otkrivanja i slobodnog izražavanja sebe, a zatim do otkrivanja i izražavanja božanskog u sebi.

Iako i umjetnička i duhovna dimenzija plesa sadrže sličnosti u kreativnosti, rekla bih da je bitna razlika što kroz umjetnički ples mi sebe izražavamo publici, dok u duhovnom plesu je naglasak na istraživanju samog sebe unutar svoje svijesti. U duhovnom plesu možemo transcendirati granice duha i tijela.

SPIRITUAL DIMENSION:

The spiritual dimension of Somadance puts accent on complete spontaneity in dance. In this way we express our free will, without imposing rules, steps, positions, patterns. Here is in place the emphasis on the expression of complete freedom without rules and restrictions.

Non-default rhythmic body movements create a state of ecstasy, in which the dancer reveals new dimensions of reality and meaning of dance leading to the identification and free expression of herself, and then to the discovery and expression of the divine in herself.

Although both the artistic and spiritual dimension of dance include similarities in creativity, I would say that the crucial difference is that in the artistic dance we express ourselves to audience, while in spiritual dance is an emphasis on self-discovery within our consciousness. In the spiritual dance we can transcend the boundaries of body and spirit.

Plesna meditacija

Za razliku od ostalih meditacija, u plesnoj meditacijiimamo otvorene oči i aktivno koristimo svoje tijelo.

Plesna meditacija se bazira na slobodnom i spontanom plesu. Takav način plesanja važna je duhovna disciplina, i izvrsna je antistres terapija, jer se dubinski opuštamo i relaksiramo.

Plesna meditacija može biti sa velom, trakama, šalovima ili jednostavno bez rekvizita.

Smisao Somadance-a, iako se on uglavnom odnosi ili na terapiju ako ga izvodimo za sebe, ili na umjetnički izražaj ako ga izvodimo za publiku, još uvijek najvećim dijelom ostaje neuhvatljiv u području čarolije!

Kroz Somadance mogu igrati ulogu koju god želim, mogu biti bilo tko i bilo što,… iako ništa od toga nisam ja.

Dance Meditation

Unlike other meditations, in dance-meditation we have open eyes and actively use our bodies.

Dance Meditation is based on the free and spontaneous dancing. This way of dancing is an important spiritual discipline, and excellent anti-stress therapy.

Dance meditation can be danced with a veil, ribbons, scarves or simply without props.
Somadance is mainly related to therapy if you perform it for yourselves, or is viewed as the expression of art if you performe it for the audience, but it sense still remains in the field of magic!

Through Somadance I can play the role that I want, I can be anyone and anything… even though none of it is me.